Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Ogłoszenie wyniku konkursu ofert na wykonanie bud dla psów w Schronisku dla Zwierząt w Łodzi

Ogłoszenie wyniku konkursu ofert na wykonanie bud dla psów w Schronisku dla Zwierząt w Łodzi

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi informuje, że oferty na wykonanie bud dla psów w Schronisku dla Zwierząt  
w Łodzi złożyły firmy:

 • ANPOL Łukasz Nosal, Mieszkowice (wartość oferty w kwocie: 78.950,00 pln netto)
 • Stolarnia MIETEL Jacek Fiutko, Mietel (wartość oferty w kwocie: 46.707,10 pln netto)
 • Usługi Stolarsko-Budowlane, Banacki Kazimierz, Lubawa (wartość oferty w kwocie: 40.125,00 pln netto)

Do realizacji wybrano ofertę Usługi Stolarsko-Budowlane, Banacki Kazimierz, Lubawa.

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi zaprasza do składania ofert na wykonanie bud dla psów

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi, jako zamawiający, zaprasza do składnia ofert na wykonanie bud dla psów.

I. Przedmiot zamówienia

           Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bud dla psów przebywających w Schronisku dla Zwierząt
           w Łodzi (opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1

II. Istotne warunki wykonania i rozliczenia zamówienia

 • Warunkiem realizacji zamówienia będzie złożenie oferty cenowej obejmującej ww. przedmiot zamówienia oraz podpisanie umowy z Miastem Łódź - Schroniskiem dla Zwierząt w Łodzi.
 • Do wyboru wykonawcy i zlecenia wykonania zamówienia nie będą miały zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp).
 • Realizacja zamówienia – od dnia podpisania umowy do 15 listopada 2020 roku.
 • Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia uregulowana będzie przelewem na konto wskazane przez wykonawcę, w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.

III. Zawartość oferty

Oferta powinna zawierać:

 • Cenę netto, brutto zamówienia oraz stawkę VAT
 • Termin wykonania zamówienia
 • Warunki dostawy
 • Warunki gwarancji
 • Aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS

 

IV. Oferty można składać do dnia 1 września 2020 roku.

Formy składania ofert:

1. W wersji papierowej w siedzibie Schroniska dla Zwierząt w Łodzi, przy ul. Marmurowej 4,
    od poniedziałku do piątku w godz.8.00-16.00

2.  Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: schronisko.biuro@o2.pl

3. Za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Schronisko dla Zwierząt w Łodzi,
    ul. Marmurowa 4, 91-610 Łódź z dopiskiem: „Oferta cenowa – budy dla zwierząt”.

Ogłoszenie wyniku konkursu ofert na sukcesywne dostawy szczepionek medycyny weterynaryjnej dla Schroniska dla Zwierząt w Łodzi

Ogłoszenie wyniku konkursu ofert na sukcesywne dostawy szczepionek medycyny weterynaryjnej dla Schroniska dla Zwierząt w Łodzi

 

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi informuje, że oferty na sukcesywne dostawy szczepionek medycyny weterynaryjnej złożyły firmy:

 • "Polwet-Centrowet" Sp. z o.o., ul.M.Konopnickiej 21, 98-100 Łask (wartość oferty w kwocie: 47.717,10 pln netto)
 • Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutyczno-Weterynaryjnego "Centrowet" Sp. z o.o., ul. Zwycięstwa 26 D, 
  15-703 Białystok (wartość oferty w kwocie: 47.670,10 pln netto)

 

Do realizacji wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Farmaceutyczno-Weterynaryjnego 
"Centrowet"  Sp. z o.o. 

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi zaprasza do składania ofert na sukcesywne dostawy szczepionek medycyny weterynaryjnej.

Łódź, dnia 14 lutego 2020 r.

 

SdZ-Ł-I.271.2.2020                   

 

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi, jako Zamawiający, zaprasza do złożenia oferty na sukcesywne dostawy szczepionek medycyny weterynaryjnej.

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy szczepionek medycyny weterynaryjnej,
o terminie przydatności do użycia co najmniej 6 miesięcy od dnia dostarczenia do Schroniska dla Zwierząt|
w Łodzi (szczegółowy wykaz szczepionek w załączniku nr 1).

Dostawy odbywać się będą etapami, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, w okresie: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2020 r. Zamówienia będą przekazywane sukcesywnie,
w zależności od potrzeb zgłoszonych przez Zamawiającego. Sposób składania zamówienia: pisemnie, drogą elektroniczną bądź faksem. Termin realizacji zamówienia nie może przekroczyć 2 dni roboczych, licząc od dnia złożenia zamówienia. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać przedmiot zamówienia do siedziby Schroniska dla Zwierząt w Łodzi przy ul. Marmurowej 4, własnym transportem, na własny koszt, bez obciążania z tego tytułu Zamawiającego dodatkowymi kosztami.

Zamawiający w trakcie realizacji umowy może dokonywać przesunięć ilościowych asortymentu według bieżących potrzeb i celowości ich zakupu pod warunkiem nieprzekroczenia kwot umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości zamówionych towarów. Wskazane ilości szczepionek są prognozowane - Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie zamówioną
i dostarczoną ilość towarów.

 

II. Istotne warunki wykonania i rozliczenia zamówienia

 • Warunkiem realizacji zamówienia będzie złożenie oferty cenowej obejmującej ww. przedmiot zamówienia  oraz podpisanie umowy Miastem Łódź - Schroniskiem dla Zwierząt w Łodzi.
 • Do wyboru Wykonawcy i zlecenia wykonania zamówienia nie będą miały zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp).
 • Realizacja zamówienia – od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r.
 • Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia uregulowana będzie przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.

III. Zawartość oferty

Oferta powinna zawierać:

 • Uzupełniony przedmiar, zawierający cenę netto, brutto zamówienia oraz stawkę VAT, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego pisma;
 • Aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS;

 

Ofertę należy złożyć: w wersji pisemnej w siedzibie Schroniska dla Zwierząt, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: schronisko.gabinet@tlen.pl lub faxem na
nr
(0 42)  617-27-37 do dnia  21 lutego 2020 r.       

                 

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi informuje, że termin składania ofert został przedłużony do 10 lutego 2020 roku.

Ofertę należy złożyć: w wersji pisemnej w siedzibie Schroniska dla Zwierząt, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: schronisko.gabinet@o2.pl lub faxem na nr (0 42)  617-27-37 

 

 

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi, jako Zamawiający, zaprasza do złożenia oferty na sukcesywne dostawy szczepionek medycyny weterynaryjnej.

I.Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy szczepionek medycyny weterynaryjnej, o terminie przydatności do użycia co najmniej 6 miesięcy od dnia dostarczenia do Schroniska dla Zwierząt w Łodzi (szczegółowy wykaz szczepionek w załączniku nr 1).
Dostawy odbywać się będą etapami, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, w okresie: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2020 r. Zamówienia będą przekazywane sukcesywnie,
w zależności od potrzeb zgłoszonych przez Zamawiającego. Sposób składania zamówienia: pisemnie, drogą elektroniczną bądź faksem. Termin realizacji zamówienia nie może przekroczyć 2 dni roboczych, licząc od dnia złożenia zamówienia. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać przedmiot zamówienia do siedziby Schroniska dla Zwierząt w Łodzi przy ul. Marmurowej 4, własnym transportem, na własny koszt, bez obciążania z tego tytułu Zamawiającego dodatkowymi kosztami.

Zamawiający w trakcie realizacji umowy może dokonywać przesunięć ilościowych asortymentu według bieżących potrzeb i celowości ich zakupu pod warunkiem nieprzekroczenia kwot umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości zamówionych towarów. Wskazane ilości szczepionek są prognozowane - Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie zamówioną i dostarczoną ilość towarów.

 

II. Istotne warunki wykonania i rozliczenia zamówienia

 • Warunkiem realizacji zamówienia będzie złożenie oferty cenowej obejmującej
  ww. przedmiot zamówienia oraz podpisanie umowy Miastem Łódź - Schroniskiem
  dla Zwierząt w Łodzi.
 • Do wyboru Wykonawcy i zlecenia wykonania zamówienia nie będą miały zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp).
 • Realizacja zamówienia – od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r.
 • Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia uregulowana będzie przelewem
  na konto wskazane przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.

III. Zawartość oferty

Oferta powinna zawierać:

 • Uzupełniony przedmiar, zawierający cenę netto, brutto zamówienia oraz stawkę VAT, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego pisma;
 • Aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS;

 

Ofertę należy złożyć: w wersji pisemnej w siedzibie Schroniska dla Zwierząt, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: schronisko.gabinet@o2.pl lub faxem na nr (0 42)  617-27-37 do dnia  31 stycznia 2020 r.       

                 

Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Miasto Łódź – Schronisko dla Zwierząt w Łodzi i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie praw ze strony wykonawcy do zawarcia umowy.


Informację wprowadził(a): Teresa Milczarek (Schronisko dla Zwierząt) (22.08.2019 14:18)

Informację zmodyfikował(a): Justyna Augustyniak (Schronisko dla Zwierząt) (09.09.2020 15:05)

Ilość odwiedzin: 2381

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
09.09.2020 15:05 Justyna Augustyniak (Schronisko dla Zwierząt) Modyfikacja treści
18.08.2020 15:51 Teresa Milczarek (Schronisko dla Zwierząt) Modyfikacja treści
18.08.2020 15:00 Teresa Milczarek (Schronisko dla Zwierząt) Modyfikacja treści
18.08.2020 14:59 Teresa Milczarek (Schronisko dla Zwierząt) Modyfikacja treści
18.08.2020 14:56 Teresa Milczarek (Schronisko dla Zwierząt) Modyfikacja treści
18.08.2020 14:55 Teresa Milczarek (Schronisko dla Zwierząt) Modyfikacja treści
18.08.2020 14:55 Teresa Milczarek (Schronisko dla Zwierząt) Modyfikacja treści
18.08.2020 14:52 Teresa Milczarek (Schronisko dla Zwierząt) Modyfikacja treści
27.02.2020 11:41 Teresa Milczarek (Schronisko dla Zwierząt) Modyfikacja treści
27.02.2020 11:41 Teresa Milczarek (Schronisko dla Zwierząt) Modyfikacja treści
27.02.2020 11:40 Teresa Milczarek (Schronisko dla Zwierząt) Modyfikacja treści
27.02.2020 11:39 Teresa Milczarek (Schronisko dla Zwierząt) Modyfikacja treści
27.02.2020 11:37 Teresa Milczarek (Schronisko dla Zwierząt) Modyfikacja treści
27.02.2020 11:34 Teresa Milczarek (Schronisko dla Zwierząt) Modyfikacja treści
27.02.2020 11:33 Teresa Milczarek (Schronisko dla Zwierząt) Modyfikacja treści
27.02.2020 11:26 Teresa Milczarek (Schronisko dla Zwierząt) Modyfikacja treści
27.02.2020 11:24 Teresa Milczarek (Schronisko dla Zwierząt) Modyfikacja treści
27.02.2020 11:21 Teresa Milczarek (Schronisko dla Zwierząt) Modyfikacja treści
27.02.2020 11:18 Teresa Milczarek (Schronisko dla Zwierząt) Modyfikacja treści
27.02.2020 11:13 Teresa Milczarek (Schronisko dla Zwierząt) Modyfikacja treści
27.02.2020 11:12 Teresa Milczarek (Schronisko dla Zwierząt) Modyfikacja treści
14.02.2020 14:17 Teresa Milczarek (Schronisko dla Zwierząt) Modyfikacja treści
14.02.2020 14:14 Teresa Milczarek (Schronisko dla Zwierząt) Modyfikacja treści
14.02.2020 14:14 Teresa Milczarek (Schronisko dla Zwierząt) Modyfikacja treści
14.02.2020 14:10 Teresa Milczarek (Schronisko dla Zwierząt) Modyfikacja treści
14.02.2020 14:07 Teresa Milczarek (Schronisko dla Zwierząt) Modyfikacja treści
14.02.2020 14:06 Teresa Milczarek (Schronisko dla Zwierząt) Modyfikacja treści
14.02.2020 13:59 Teresa Milczarek (Schronisko dla Zwierząt) Modyfikacja treści
14.02.2020 13:46 Teresa Milczarek (Schronisko dla Zwierząt) Modyfikacja treści
04.02.2020 13:48 Teresa Milczarek (Schronisko dla Zwierząt) Modyfikacja treści
04.02.2020 13:48 Teresa Milczarek (Schronisko dla Zwierząt) Modyfikacja treści
04.02.2020 13:47 Teresa Milczarek (Schronisko dla Zwierząt) Modyfikacja treści
22.01.2020 15:12 Teresa Milczarek (Schronisko dla Zwierząt) Modyfikacja treści
22.01.2020 15:11 Teresa Milczarek (Schronisko dla Zwierząt) Modyfikacja treści
22.01.2020 15:01 Teresa Milczarek (Schronisko dla Zwierząt) Modyfikacja treści
22.01.2020 14:35 Teresa Milczarek (Schronisko dla Zwierząt) Modyfikacja treści
22.08.2019 14:18 Teresa Milczarek (Schronisko dla Zwierząt) Utworzenie strony