Schronisko dla Zwierząt w Łodzi, jako Zamawiający, zaprasza do składania ofert cenowych na zakup wraz z sukcesywnymi dostawami karmy dla psów i kotów

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi, jako Zamawiający, zaprasza do składania ofert cenowych
na zakup wraz z sukcesywnymi dostawami karmy dla psów i kotów ze Schroniska dla Zwierząt
w Łodzi w 2023 roku

 

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 1a
Załącznik nr 2
Załącznik nr 2a
Załącznik nr 3
Załącznik nr 3a
Załącznik nr 4

Pisemne oferty należy składać do 16 grudnia 2022 roku do godz. 15.30 w siedzibie Zamawiającego: Schronisko dla Zwierząt, ul.Marmurowa 4, 91-610 Łódź  lub przesyłać mailowo na adres: schronisko.biuro@o2.pl

Do wyboru oferty nie będą miały zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z art. 2 pkt 1.1 ustawy z dn. 11 września 2019 roku).

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi zaprasza do składania ofert na obsługę prawną.

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi zaprasza do składania ofert na obsługę prawną.

Wymagania:
- pomoc prawna w zakresie organizacji i struktury organizacyjnej, regulaminów organizacyjnych, prawa pracy, wynagrodzeń, zamówień publicznych, itp.,
- prowadzenie bieżących spraw przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi,
- bieżące doradztwo prawne,
- zastępstwo procesowe przed sądami o organami administracji publicznej.

Termin składania ofert do: 16 grudnia 2022 roku.

Oferty można przesyłać na adres mail: schronisko.biuro@o2.pl
lub składać osobiście w schronisku (Łódź, ul. Marmurowa 4) w godz. 8.00-16.00

Łódź, dnia 06.12.2022 r.

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi zaprasza do składania ofert na sukcesywne dostawy pelletu dla kotów w 2023 roku.

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi zaprasza do składania ofert na sukcesywne dostawy pelletu
dla kotów w 2023 roku. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego
na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przepisy ustawy (Dz. U.
z 2022 r., poz. 1710) nie mają zastosowania. 

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa 1350 opakowań pelletu dla kotów na potrzeby Schroniska dla Zwierząt w Łodzi.

Opis zamówienia:

 1. Pellet drewniany (5-6 mm).
 2. Bez dodatków chemicznych.
 3. Absorbujący wilgoć.
 4. Pochłaniający nieprzyjemne zapachy.
 5. Opakowanie: worek 15 kg.

Zamawiający przewiduje dostawę do dwóch ton pelletu miesięcznie.

Kod CPV: 09111400-4 - Paliwa drzewne

II. Istotne warunki wykonania i rozliczenia zamówienia

Warunkiem realizacji zamówienia będzie złożenie oferty cenowej obejmującej przedmiot zamówienia oraz podpisanie umowy z Miastem Łódź - Schroniskiem dla Zwierząt w Łodzi.

Realizacja zamówienia: od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Płatność za zamówienie regulowana będzie przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę zamówienia w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.

III. Zawartość oferty

Oferta musi zawierać formularz ofertowy i szczegółowy opis proponowanego pelletu.

IV. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującym      kryterium: cena 100%

Oferty można składać do dnia 9 grudnia 2022 roku.

Formy składania ofert:
1. W wersji papierowej w siedzibie Schroniska dla Zwierząt w Łodzi, przy ul. Marmurowej 4,
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
2. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: schronisko.biuro@o2.pl
3. Za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Schronisko dla Zwierząt w Łodzi, ul. Marmurowa 4,
91-610 Łódź z dopiskiem: „Oferta cenowa: Pellet dla kotów – 2023 rok”.

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji IOD

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji IOD

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora IOD.

Wymagania:

- pełnienie funkcji IOD w Schronisku dla Zwierząt w Łodzi,
- opracowywanie/wdrażanie i uzupełnianie niezbędnej dokumentacji RODO,
- okresowe szkolenia w zakresie RODO dla pracowników,
- przeprowadzanie rocznych i okresowych audytów,
- zdalna (codzienna) specjalistyczna opieka z zakresu ochrony danych osobowych,

Termin składania ofert do: 12 grudnia 2022 roku.

Oferty można przesyłać na adres mail: schronisko.biuro@o2.pl
lub składać osobiście w schronisku (Łódź, ul. Marmurowa 4) w godz. 8.00-16.00

Łódź, dnia 30.11.2022 r.

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora ochrony radiologicznej

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora ochrony radiologicznej

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora ochrony radiologicznej w jednostce weterynaryjnej z uprawnieniami IOR-1R (zgodnie z Ustawą Prawo Atomowe, Dz.U.2019 poz. 1792) do bieżącej obsługi placówki.

Wymagania:
-uprawnienia IOR-1R zgodnie z Ustawą Prawo Atomowe, Dz.U.2019 poz. 1792

Termin składania ofert do: 12 grudnia 2022 roku.

Oferty można przesyłać na adres mail: schronisko.biuro@o2.pl
lub składać osobiście w schronisku (Łódź, ul. Marmurowa 4) w godz. 8.00-16.00

 

Łódź, dnia 30.11.2022 r.

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi zaprasza do składania ofert cenowych na montaż klimatyzatorów w budynkach dla zwierząt

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi zaprasza do składania ofert cenowych na montaż klimatyzatorów w budynkach dla zwierząt (hotel duży i hotel mały).

1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest montaż klimatyzatorów w budynkach dla zwierząt (hotel duży i hotel mały)

2.Opis przedmiotu zamówienia
Montaż dwóch klimatyzatorów w budynkach dla zwierząt (hotel duży i hotel mały).
Klimatyzatory o mocy: 7kW (duży hotel) i 5 kW (mały hotel).
Oferta powinna zawierać koszty montażu oraz koszty materiałów instalacyjnych.

3. Istotne warunki wykonania i rozliczenia zamówienia
Warunkiem realizacji zamówienia będzie złożenie oferty cenowej obejmującej ww. przedmiot zamówienia.
Do wyboru oferty nie będą miały zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z art. 2 pkt 1.1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku).
Realizacja zamówienia: do 30 listopada 2022 roku.
Płatność za zamówienie uregulowana będzie przelewem na konto wskazane przez wykonawcę zamówienia w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.

4.Zawartość oferty
Oferta powinna zawierać:
- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
- cenę netto, brutto zamówienia oraz stawkę VAT
Oferty można składać do dnia 23 września 2022 roku.

5.Formy składania ofert
W wersji papierowej w siedzibie Schroniska dla Zwierząt w Łodzi, przy ul. Marmurowej 4, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: schronisko.biuro@o2.pl
Za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Schronisko dla Zwierząt w Łodzi, Marmurowa 4, 91-610 Łódź z dopiskiem: „Oferta cenowa: Montaż klimatyzatorów w budynkach dla zwierząt".

 

Łódź, dnia 19 września 2022 roku
                                                                                                          ***

Ogłoszenie wyniku postępowania na montaż klimatyzatorów w budynkach dla zwierząt (hotel duży i hotel mały).

SdZ-Ł-I.271.22.2022

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi informuje, że do dnia 23 września 2022 roku wpłynęła oferta firmy "Chłod-Klim" s.c. z Łodzi.
Oferta spełnia wszystkie wymogi i warunki, została wybrana do realizacji.

Wartość zamówienia netto: 18.000,00 pln

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi zaprasza do składania ofert cenowych na prace remontowe w budynkach dla zwierząt

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi zaprasza do składania ofert cenowych na prace remontowe
w budynkach dla zwierząt (hotel mały i hotel duży)

1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia są prace remontowe w budynkach dla zwierząt: hotel mały i hotel duży.

2. Opis przedmiotu zamówienia
- usunięcie obecnych posadzek na wybiegach dla psów w budynkach dla zwierząt (hotel mały i hotel duży)
- położenie nowych posadzek wraz z odwodnieniem na wybiegach dla psów w budynkach dla zwierząt (hotel mały i hotel duży)
- łączna powierzchnia posadzek w boksach:111 m2

3. Istotne warunki wykonania i rozliczenia zamówienia
Warunkiem realizacji zamówienia będzie złożenie oferty cenowej obejmującej ww. przedmiot zamówienia.
Do wyboru oferty nie będą miały zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z art. 2 pkt 1.1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku).
Realizacja zamówienia: do 30 września 2022 roku.
Płatność za zamówienie uregulowana będzie przelewem na konto wskazane przez wykonawcę zamówienia w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.

4. Zawartość oferty
Oferta powinna zawierać:
- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
- cenę netto, brutto zamówienia oraz stawkę VAT
Oferty można składać do dnia 29 lipca 2022 roku.

5. Formy składania ofert
W wersji papierowej w siedzibie Schroniska dla Zwierząt w Łodzi, przy ul. Marmurowej 4, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: schronisko.biuro@o2.pl
Za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Schronisko dla Zwierząt w Łodzi, Marmurowa 4, 91-610 Łódź z dopiskiem: „Oferta cenowa: Prace remontowe w budynkach dla zwierząt".

Łódź, dnia 23 lipca 2022 roku

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi poszukuje behawiorysty zwierząt

W związku z realizacją zdania z Budżetu Obywatelskiego 2021/2022, Schronisko dla Zwierząt w Łodzi zaprasza do składania ofert na świadczenie usług behawioralnych dla zwierząt ze schroniska.

Okres świadczenia usług: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2022 roku.
 
Wymagania:
- uprawnienia do świadczenia usług behawioralnych
- doświadczenie w pracy behawioralnej ze zwierzętami
- możliwość wystawiania faktury VAT

Oferta powinna zawierać:
- stawkę godzinową (cena brutto/netto za godzinę usługi)
- liczba godzin tygodniowo (praca behawioralna ze zwierzętami możliwa jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach 10:00-15:00)
- dokumenty potwierdzające uprawnienia do świadczenia usług behawioralnych (dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia o ukończonych kursach)
- informacje o doświadczeniu zawodowym

Oferty należy przesyłać na adres mail: schronisko.biuro@o2.pl
lub składać osobiście w schronisku (Łódź, ul.Marmurowa 4) w godz.8.00-16.00
w terminie do dnia 31 maja 2022 roku.


                                                                  ***

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi, jako Zamawiający, zaprasza do składania ofert cenowych na zakup wraz z sukcesywnymi dostawami karmy dla psów i kotów

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi, jako Zamawiający, zaprasza do składania ofert cenowych na zakup wraz z sukcesywnymi dostawami karmy dla psów i kotów ze Schroniska dla Zwierząt w Łodzi w 2022 roku

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 1a
Załącznik nr 2
Załącznik nr 2a
Załącznik nr 3
Załącznik nr 3a
Załącznik nr 4

Pisemne oferty należy składać do 31 stycznia 2022 roku do godz. 15.30 w siedzibie Zamawiającego: Schronisko dla Zwierząt, ul.Marmurowa 4, 91-610 Łódź  lub przesyłać mailowo na adres: schronisko.biuro@o2.pl

Do wyboru oferty nie będą miały zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z art. 2 pkt 1.1 ustawy z dn. 11 września 2019 roku).

Ogłoszenie wyniku postępowania na sukcesywne dostawy karmy  dla psów i kotów dla Schroniska dla Zwierząt w Łodzi w 2022 roku

SdZ-Ł-I.271.8.2022

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi informuje, że do dnia 31 stycznia 2022 roku wpłynęła oferta firmy Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutyczno-Weterynaryjnego „CENTROWET” Sp. z o.o. Białystok, dotycząca realizacji zamówienia na sukcesywne dostawy karmy dla psów i kotów w 2022 roku.

Oferta firmy spełnia wszystkie wymogi i warunki, została wybrana do realizacji.

Wartość zamówienia brutto: 81.362,88 pln

 

***

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi zaprasza do składania ofert na sukcesywne dostawy pelletu dla kotów w 2022 roku

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi zaprasza do składania ofert na sukcesywne dostawy pelletu dla kotów w 2022 roku

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi, jako Zamawiający, zaprasza do składania ofert na sukcesywne dostawy pelletu dla kotów w 2022 roku.

I Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1000 opakowań pelletu dla kotów w Schronisku dla Zwierząt w Łodzi.

Opis zamówienia:

 1. Pellet drewniany (5-6 mm).
 2. Bez dodatków chemicznych.
 3. Absorbujący wilgoć.
 4. Pochłaniający nieprzyjemne zapachy.
 5. Opakowanie: worek 15 kg

II Istotne warunki wykonania i rozliczenia zamówienia

Warunkiem realizacji zamówienia będzie złożenie oferty cenowej obejmującej ww. przedmiot zamówienia oraz podpisanie umowy z Miastem Łódź - Schroniskiem dla Zwierząt w Łodzi.

Do wyboru oferty nie będą miały zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie
z art. 2 pkt 1.1 ustawy z dn. 11 września 2019 roku)

Realizacja zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2022 roku .

Płatność za zamówienie uregulowana będzie przelewem na konto wskazane przez wykonawcę zamówienia
w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury

III Zawartość oferty

Oferta powinna zawierać:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Cenę netto, brutto zamówienia oraz stawkę VAT
Warunki dostawy

Oferty można składać do dnia 21 stycznia 2022 roku.

Formy składania ofert:
W wersji papierowej w siedzibie Schroniska dla Zwierząt w Łodzi, przy ul. Marmurowej 4, od poniedziałku
do piątku w godz. 8.00-16.00
Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: schronisko.biuro@o2.pl
Za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Schronisko dla Zwierząt w Łodzi, ul. Marmurowa 4,
91-610 Łódź z dopiskiem: „Oferta cenowa: Pellet dla kotów”.

Ogłoszenie wyniku konkursu ofert na sukcesywne dostawy pelletu dla kotów w 2022 roku

SdZ-Ł-I.271.7.2022

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi informuje, że do realizacji zamówienia wybrana została oferta firmy PELLETSFARM s.c. (Małe Borowki 12a,  13-306 Kurzętnik). Wartość zamówienia brutto: 20.500,00 pln

Łódź, dnia 24 stycznia 2022 roku
                                                                                                     ***

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi zaprasza do składania ofert na sukcesywne dostawy szczepionek medycyny weterynaryjnej.

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi, jako Zamawiający, zaprasza do złożenia oferty na sukcesywne dostawy szczepionek medycyny weterynaryjnej.

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy szczepionek medycyny weterynaryjnej w terminie przydatności do użycia co najmniej 6 miesięcy od dnia dostarczenia do Schroniska dla Zwierząt w Łodzi (szczegółowy wykaz szczepionek w załączniku nr 1).

Dostawy odbywać się będą etapami, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, w okresie:
od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2022 roku. Zamówienia będą przekazywane sukcesywnie w zależności od potrzeb zgłoszonych przez Zamawiającego. Sposób składania zamówienia: pisemnie, drogą elektroniczną bądź faksem. Termin realizacji zamówienia nie może przekroczyć 2 dni roboczych, licząc od dnia złożenia zamówienia. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać przedmiot zamówienia do siedziby Schroniska dla Zwierząt w Łodzi przy ul. Marmurowej 4, własnym transportem, na własny koszt, bez obciążania z tego tytułu Zamawiającego dodatkowymi kosztami.

Zamawiający w trakcie realizacji umowy może dokonywać przesunięć ilościowych asortymentu według bieżących potrzeb i celowości ich zakupu pod warunkiem nieprzekroczenia kwot umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości zamówionych towarów. Wskazane ilości szczepionek są prognozowane - Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie zamówioną i dostarczoną ilość towarów.

II. Istotne warunki wykonania i rozliczenia zamówienia

 • Warunkiem realizacji zamówienia będzie złożenie oferty cenowej obejmującej ww. przedmiot zamówienia  oraz podpisanie umowy Miastem Łódź - Schroniskiem dla Zwierząt w Łodzi.
 • Do wyboru Wykonawcy i zlecenia wykonania zamówienia nie będą miały zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp).
 • Realizacja zamówienia – od dnia podpisania umowy do 31.12.2022 roku.
 • Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia uregulowana będzie przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.

III. Zawartość oferty

Oferta powinna zawierać:

 • Uzupełniony przedmiar, zawierający cenę netto, brutto zamówienia oraz stawkę VAT, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego pisma
 • Aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS

 

Ofertę należy złożyć: w wersji pisemnej w siedzibie Schroniska dla Zwierząt (Łódź, ul. Marmurowa 4) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: schronisko.biuro@o2.pl lub faxem na nr (0 42) 617-27-37 do dnia 19 stycznia 2022 roku. 

 

Ogłoszenie wyniku konkursu ofert na sukcesywne dostawy szczepionek medycyny weterynaryjnej dla Schroniska dla Zwierząt  w Łodzi w 2022 roku.

SdZ-Ł-I.271.6.2022

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi informuje, że ofertę na sukcesywne dostawy szczepionek medycyny weterynaryjnej złożyła firma:
 • Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutyczno-Weterynaryjnego "Centrowet" Sp. z o.o., ul. Zwycięstwa 26 D, 15-703 Białystok (wartość oferty w kwocie: 31.626,50 pln netto)

Do realizacji (udzielenia zamówienia) wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Farmaceutyczno-Weterynaryjnego "Centrowet"  Sp. z o.o. Oferta spełnia wszystkie wymogi i warunki realizacji.

 

***

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi zaprasza do składania ofert na obsługę BHP oraz ochrony przeciwpożarowej

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi zaprasza do składania ofert na obsługę jednostki pod kątem BHP oraz ochrony przeciwpożarowej

Wymagania:
1. Obsługa Schroniska dla Zwierząt w Łodzi pod kątem BHP oraz ochrony przeciwpożarowej.
2. Bieżąca kontrola dokumentacji BHP, kontrola zakładu pracy, przegląd stanowisk pracy.
3. Analiza stanu BHP.
4. Całodobowa dyspozycja w razie wypadku lub awarii.
5. Dochodzenia powypadkowe pracowników i firm współpracujących.
6. Przeprowadzanie kontroli (2 razy w miesiącu)

Termin składania ofert do: 14 stycznia 2022 roku.

Oferty można przesyłać na adres mail: schronisko.biuro@o2.pl
lub składać osobiście w schronisku (Łódź, ul. Marmurowa 4) w godz. 8.00-16.00

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi zaprasza do składania ofert pełnienie funkcji IOD

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora IOD.

Wymagania:

- pełnienie funkcji IOD w Schronisku dla Zwierząt w Łodzi
- opracowywanie/wdrażanie i uzupełnianie niezbędnej dokumentacji RODO
- okresowe szkolenia w zakresie RODO dla pracowników
- przeprowadzanie rocznych i okresowych audytów
- zdalna (codzienna) specjalistyczna opieka z zakresu ochrony danych osobowych

Termin składania ofert do: 14 stycznia 2022 roku.

Oferty można przesyłać na adres mail: schronisko.biuro@o2.pl
lub składać osobiście w schronisku (Łódź, ul. Marmurowa 4) w godz. 8.00-16.00

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi zaprasza do składania ofert na obsługę prawną jednostki

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi zaprasza do składania ofert na bieżącą obsługę prawną jednostki.

Wymagania:
- pomoc prawna w zakresie organizacji i struktury organizacyjnej, regulaminów organizacyjnych, pracy, wynagrodzeń itp.
- prowadzenie bieżących spraw przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi
- bieżące doradztwo prawne
- zastępstwo procesowe przed sądami o organami administracji publicznej

Termin składania ofert do: 14 stycznia 2022 roku.

Oferty można przesyłać na adres mail: schronisko.biuro@o2.pl
lub składać osobiście w schronisku (Łódź, ul. Marmurowa 4) w godz. 8.00-16.00

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora ochrony radiologicznej

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora ochrony radiologicznej w jednostce weterynaryjnej z uprawnieniami IOR-1R (zgodnie z Ustawą Prawo Atomowe, Dz.U.2019 poz. 1792) do bieżącej obsługi placówki.

Wymagania:
-uprawnienia IOR-1R zgodnie z Ustawą Prawo Atomowe, Dz.U.2019 poz. 1792

Termin składania ofert do: 14 stycznia 2022 roku.

Oferty można przesyłać na adres mail: schronisko.biuro@o2.pl
lub składać osobiście w schronisku (Łódź, ul. Marmurowa 4) w godz. 8.00-16.00

 

 

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi zaprasza do składania ofert cenowych na naprawę posadzek w boksach dla zwierząt

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi zaprasza do składania ofert cenowych na naprawę posadzek w boksach dla zwierząt

1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest naprawa posadzek w boksach dla psów.
Łączna powierzchnia posadzek w boksach: 42m2

2. Opis przedmiotu zamówienia
- skucie starej posadzki
- wykonanie podbudowy
- naprawa murków w boksie
- wykonanie podłoża z żywicy
- położenie nowej posadzki
- zabezpieczenie posadzki żywicą

3. Istotne warunki wykonania i rozliczenia zamówienia
Warunkiem realizacji zamówienia będzie złożenie oferty cenowej obejmującej ww. przedmiot zamówienia.

Do wyboru oferty nie będą miały zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych
(zgodnie z art. 2 pkt 1.1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku).

Realizacja zamówienia: do 26 listopada 2021 roku.
Płatność za zamówienie uregulowana będzie przelewem na konto wskazane przez wykonawcę zamówienia w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury

4. Zawartość oferty
Oferta powinna zawierać:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Cenę netto, brutto zamówienia oraz stawkę VAT
Oferty można składać do dnia 17 listopada 2021 roku.

5. Formy składania ofert
W wersji papierowej w siedzibie Schroniska dla Zwierząt w Łodzi, przy ul. Marmurowej 4, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: schronisko.biuro@o2.pl
Za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Schronisko dla Zwierząt w Łodzi, Marmurowa 4, 91-610 Łódź z dopiskiem: „Oferta cenowa: Naprawa posadzki w boksie dla zwierząt”.

Łódź, dnia 12 listopada 2021 roku

Ogłoszenie wyniku postępowania na naprawę posadzek w boksach dla zwierząt

SdZ-Ł-I.271.21.2021

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi informuje, że do dnia 17 listopada 2021 roku wpłynęła oferta firmy FHU PROFIX Marek Klepacz (93-228 Łódź, ul.F.Ossendowskiego 3H) na naprawę posadzek w boksach dla zwierząt.

Oferta firmy spełnia wszystkie wymogi i warunki, została wybrana do realizacji.
Wartość zamówienia: 34.096,00 pln (brutto)

Łódź, dnia 18 listopada 2021 roku

                                                                                                                    ***

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi zaprasza do składania ofert cenowych na naprawę posadzki w boksie dla zwierząt

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi zaprasza do składania ofert cenowych na naprawę posadzki w boksie dla zwierząt

1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest naprawa posadzki w boksie dla psów.
Powierzchnia boksu: 4,56m x 2,65m

2. Opis przedmiotu zamówienia
- skucie starej posadzki
- wykonanie podbudowy
- naprawa murków w boksie
- wykonanie podłoża z żywicy
- położenie nowej posadzki
- zabezpieczenie posadzki żywicą

3. Istotne warunki wykonania i rozliczenia zamówienia
Warunkiem realizacji zamówienia będzie złożenie oferty cenowej obejmującej ww. przedmiot zamówienia.

Do wyboru oferty nie będą miały zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych
(zgodnie z art. 2 pkt 1.1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku).

Realizacja zamówienia: do 26 listopada 2021 roku.
Płatność za zamówienie uregulowana będzie przelewem na konto wskazane przez wykonawcę zamówienia w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury

4. Zawartość oferty
Oferta powinna zawierać:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Cenę netto, brutto zamówienia oraz stawkę VAT
Oferty można składać do dnia 29 października 2021 roku.

5. Formy składania ofert
W wersji papierowej w siedzibie Schroniska dla Zwierząt w Łodzi, przy ul. Marmurowej 4, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: schronisko.biuro@o2.pl
Za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Schronisko dla Zwierząt w Łodzi, Marmurowa 4, 91-610 Łódź z dopiskiem: „Oferta cenowa: Naprawa posadzki w boksie dla zwierząt”.

Łódź, dnia 27 października 2021 roku
                                                                                                                    ***

Ogłoszenie wyniku postępowania na naprawę posadzki w boksie dla zwierząt

SdZ-Ł-I.271.20.2021

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi informuje, że do dnia 29 października 2021 roku wpłynęła oferta firmy FHU PROFIX Marek Klepacz (93-228 Łódź, ul.F.Ossendowskiego 3H) na naprawę posadzki w boksie dla zwierząt.

Oferta firmy spełnia wszystkie wymogi i warunki, została wybrana do realizacji.
Koszt naprawy 1m2 powierzchni: 811,80 pln (brutto)
Wartość zamówienia: 11.365,20 pln (brutto)

Łódź, dnia 2 listopada 2021 roku

                                                                                                                    ***

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi zaprasza do składania ofert cenowych na zakup klatek (inkubatorów) do hospitalizacji zwierząt

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi zaprasza do składania ofert cenowych na zakup klatek (inkubatorów) do hospitalizacji zwierząt.

1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup klatek (inkubatorów) do hospitalizacji zwierząt :
- klatka (inkubator) o długości co najmniej 80 cm (wymiar zewnętrzny): 2 sztuki
- klatka (inkubator) o długości co najmniej 90cm (wymiar zewnętrzny): 1 sztuka

2. Opis przedmiotu zamówienia
- możliwość podłączenia nebulizatora
- możliwość podłączenia butli z tlenem lub koncentratora tlenu
- możliwość regulacji i kontroli temperatury
- możliwość regulacji i kontroli wilgotności powietrza
- oświetlenie wewnątrz klatki
- wykonanie z materiału nierdzewnego
- łatwe do dezynfekcji i czyszczenia

3. Istotne warunki wykonania i rozliczenia zamówienia
Warunkiem realizacji zamówienia będzie złożenie oferty cenowej obejmującej ww. przedmiot zamówienia wraz z dostawą  oraz podpisanie umowy z Miastem Łódź - Schroniskiem dla Zwierząt w Łodzi.

Do wyboru oferty nie będą miały zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych
(zgodnie z art. 2 pkt 1.1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku).

Realizacja zamówienia: od dnia podpisania umowy do 26 listopada 2021 roku.
Płatność za zamówienie uregulowana będzie przelewem na konto wskazane przez wykonawcę zamówienia w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury

4. Zawartość oferty
Oferta powinna zawierać:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Cenę netto, brutto zamówienia oraz stawkę VAT
Oferty można składać do dnia 22 października 2021 roku.

5. Formy składania ofert
W wersji papierowej w siedzibie Schroniska dla Zwierząt w Łodzi, przy ul. Marmurowej 4, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: schronisko.biuro@o2.pl
Za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Schronisko dla Zwierząt w Łodzi, Marmurowa 4, 91-610 Łódź z dopiskiem: „Oferta cenowa: Zakup klatek (inkubatorów) do hospitalizacji zwierząt”.

Łódź, dnia 19 października 2021 roku

Ogłoszenie wyniku postępowania na zakup klatek (inkubatorów) do hospitalizacji zwierząt

SdZ-Ł-I.271.17.2021

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi informuje, że do dnia 22 października 2021 roku wpłynęła oferta firmy periVet diagnostyka i technika weterynaryjna (44-246 Szczejkowice, ul. Gliwicka 137b) na zakup klatek (inkubatorów) do hospitalizacji zwierząt.

Oferta firmy spełnia wszystkie wymogi i warunki, została wybrana do realizacji.

Wartość zamówienia brutto: 32.767,20 pln

Łódź, dnia 26 października 2021 roku

 

                                                                                                   ***

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi zaprasza do składania ofert cenowych na zakup aparatu do morfologii

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi zaprasza do składania ofert cenowych na zakup aparatu do morfologii (analizator hematologiczny)

1.Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup aparatu do morfologii (analizator hematologiczny)

2. Opis przedmiotu zamówienia
- co najmniej 24 parametry morfologiczne krwinek
- możliwość użycia probówek różnej wielkości (w tym probówek pediatrycznych)
- automatyczne skanowanie kodów
- możliwość ustawień parametrów w zależności od gatunku zwierzęcia (pies, kot)
- gwarancja minimum 12 miesięcy
- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny u klienta z możliwością wsparcia on-line
- możliwość integracji urządzenia z urządzeniami mobilnymi
- urządzenie kompatybilne z oprogramowaniem Klinika XP

3. Istotne warunki wykonania i rozliczenia zamówienia
Warunkiem realizacji zamówienia będzie złożenie oferty cenowej obejmującej ww. przedmiot zamówienia wraz z dostawą  oraz podpisanie umowy z Miastem Łódź - Schroniskiem dla Zwierząt w Łodzi.

Do wyboru oferty nie będą miały zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z art. 2 pkt 1.1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku).

Realizacja zamówienia: od dnia podpisania umowy do 26 listopada 2021 roku.
Płatność za zamówienie uregulowana będzie przelewem na konto wskazane przez wykonawcę zamówienia w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.

4. Zawartość oferty
Oferta powinna zawierać:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Cenę netto, brutto zamówienia oraz stawkę VAT

Oferty można składać do dnia 22 października 2021 roku.

5. Formy składania ofert
W wersji papierowej w siedzibie Schroniska dla Zwierząt w Łodzi, przy ul. Marmurowej 4, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: schronisko.biuro@o2.pl
Za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Schronisko dla Zwierząt w Łodzi, Marmurowa 4, 91-610 Łódź z dopiskiem: „Oferta cenowa: Zakup aparatu do morfologii”.

Łódź, dnia 15 października 2021 roku                                                                                                          

Ogłoszenie wyniku postępowania na zakup aparatu do morfologii (analizator hematologiczny)

SdZ-Ł-I.271.16.2021

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi informuje, że do dnia 22 października 2021 roku wpłynęła oferta firmy IDEXX Laboratories sp. z o.o. (02-738 Warszawa, ul.Dominikańska 3) na zakup aparatu do morfologii (analizator hematologiczny).

Oferta firmy spełnia wszystkie wymogi i warunki, została wybrana do realizacji.

Wartość zamówienia brutto: 59.999.99 pln

Łódź, dnia 26 października 2021 roku

                                                                                                                ***

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi zaprasza do składania ofert cenowych na zakup weterynaryjnego stołu stomatologicznego

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi zaprasza do składania ofert cenowych na zakup weterynaryjnego stołu stomatologicznego.

1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup weterynaryjnego stołu stomatologicznego.

2. Opis przedmiotu zamówienia.
Stół ze stali nierdzewnej z mobilną podstawą o wymiarach maksymalnych: 600mm x 1500mm.
Możliwość podgrzewania blatu oraz możliwość regulacji wysokości stołu.

3. Istotne warunki wykonania i rozliczenia zamówienia
Warunkiem realizacji zamówienia będzie złożenie oferty cenowej obejmującej ww. przedmiot zamówienia
wraz z dostawą i montażem oraz podpisanie umowy z Miastem Łódź - Schroniskiem dla Zwierząt w Łodzi.

Do wyboru oferty nie będą miały zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych
(zgodnie z art. 2 pkt 1.1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku).

Realizacja zamówienia: od dnia podpisania umowy do 26 listopada 2021 roku.
Płatność za zamówienie uregulowana będzie przelewem na konto wskazane przez wykonawcę zamówienia
w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.

4. Zawartość oferty
Oferta powinna zawierać:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Cenę netto, brutto zamówienia oraz stawkę VAT

Oferty można składać do dnia 8 października 2021 roku.

5. Formy składania ofert

W wersji papierowej w siedzibie Schroniska dla Zwierząt w Łodzi, przy ul. Marmurowej 4,
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: schronisko.biuro@o2.pl

Za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Schronisko dla Zwierząt w Łodzi,
Marmurowa 4, 91-610 Łódź z dopiskiem: „Oferta cenowa: Zakup weterynaryjnego stołu stomatologicznego”.

Łódź, dnia 30 września 2021 roku

                                                                                           ***

Ogłoszenie wyniku postępowania na zakup drzwi wraz z montażem w pomieszczeniach dla zwierząt w Schronisku dla Zwierząt w Łodzi

Ogłoszenie wyniku postępowania na zakup drzwi wraz z montażem w pomieszczeniach dla zwierząt

SdZ-Ł-I.271.14.2021

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi informuje, że do dnia 16 lipca 2021 roku wpłynęła oferta firmy "ELPLAST" Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z Łodzi, dotycząca realizacji zamówienia na zakup drzwi wraz z montażem w pomieszczeniach dla zwierząt.

Oferta firmy spełnia wszystkie wymogi i warunki, została wybrana do realizacji.

Wartość zamówienia brutto: 123.984,00 pln

                                                                                                                   ***

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi zaprasza do składania ofert cenowych na zakup drzwi wraz z montażem w pomieszczeniach dla zwierząt

Do wyboru oferty nie będą miały zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych
(zgodnie z art. 2 pkt 1.1 ustawy z dn. 11 września 2019 roku).

I. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup skrzydeł drzwiowych pod wymiar do istniejących futryn
wraz z montażem.

II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Drzwi pełne z blachy kwasoodpornej wyposażone w zasuwki z zawiasami wykonanymi według
rozstawu istniejących futryn.
2. Liczba drzwi: 21 sztuk
3. Orientacyjne wymiary skrzydeł drzwi: od 1920 mm do 1960 mm x od 805 mm do 810 mm

III. Istotne warunki wykonania i rozliczenia zamówienia
Warunkiem realizacji zamówienia będzie złożenie oferty cenowej obejmującej ww. przedmiot zamówienia
wraz z montażem oraz podpisanie umowy z Miastem Łódź - Schroniskiem dla Zwierząt w Łodzi.

Do wyboru oferty nie będą miały zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych
(zgodnie z art. 2 pkt 1.1 ustawy z dn. 11 września 2019 roku).

Realizacja zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 października 2021 roku.

Płatność za zamówienie uregulowana będzie przelewem na konto wskazane przez wykonawcę zamówienia
w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.

IV. Zawartość oferty
Oferta powinna zawierać:
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
2. Cenę netto, brutto zamówienia oraz stawkę VAT

Oferty można składać do dnia 16 lipca 2021 roku.

Formy składania ofert:
1. W wersji papierowej w siedzibie Schroniska dla Zwierząt w Łodzi, przy ul. Marmurowej 4,
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
2. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: schronisko.biuro@o2.pl
3. Za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Schronisko dla Zwierząt w Łodzi,
Marmurowa 4, 91-610 Łódź z dopiskiem: „Oferta cenowa: Zakup drzwi”.

Łódź, dnia 5 lipca 2021 roku

                                                                                                              ***

 

 

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W SCHRONISKU DLA ZWIERZĄT NA ROK 2021

                                                                                                         ***

Ogłoszenie o unieważnieniu zapytania ofertowego na zakup i sukcesywne dostawy leków na potrzeby Schroniska dla Zwierząt w Łodzi w 2021 roku

Ogłoszenie o unieważnieniu zapytania ofertowego na zakup i sukcesywne dostawy leków w 2021 roku

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi informuje o unieważnieniu zapytania ofertowego na zakup i sukcesywne dostawy leków na potrzeby Schroniska dla Zwierząt w Łodzi w 2021 roku, ponieważ złożone w terminie do 19 marca 2021 roku oferty przekroczyły możliwości finansowe zamawiającego.

***

Ogłoszenie wyniku postępowania na sukcesywne dostawy karmy  dla psów i kotów dla Schroniska dla Zwierząt w Łodzi w 2021 roku

Ogłoszenie wyniku postępowania na sukcesywne dostawy karmy dla psów i kotów w 2021 roku

SdZ-Ł-I.271.10.2021

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi informuje, że do dnia 18 marca 2021 roku wpłynęła oferta firmy Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutyczno-Weterynaryjnego „CENTROWET” Sp. z o.o. Białystok, dotycząca realizacji zamówienia na sukcesywne dostawy karmy dla psów i kotów w 2021 roku.

 

Oferta firmy spełnia wszystkie wymogi i warunki, została wybrana do realizacji.

Wartość zamówienia brutto: 50.611,50 pln

 

 

***

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi zaprasza do składania ofert cenowych na zakup i sukcesywne dostawy leków na potrzeby schroniska w 2021 roku

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi, jako Zamawiający, zaprasza do składania ofert cenowych na zakup i sukcesywne dostawy leków na potrzeby schroniska w 2021 roku.

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Pisemne oferty należy składać do 19 marca 2021 roku do godz. 15.30 w siedzibie Zamawiającego: Schronisko dla Zwierząt, ul.Marmurowa 4, 91-610 Łódź lub przesyłać mailowo na adres: schronisko.biuro@o2.pl

Do wyboru oferty nie będą miały zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z art. 2 pkt 1.1 ustawy z dn. 11 września 2019 roku).

***

 

 

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi, jako Zamawiający, zaprasza do składania ofert cenowych na zakup wraz z sukcesywnymi dostawami karmy dla psów i kotów

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi, jako Zamawiający, zaprasza do składania ofert cenowych na zakup wraz z sukcesywnymi dostawami karmy dla psów i kotów ze Schroniska dla Zwierząt w Łodzi.

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 1a
Załącznik nr 2
Załącznik nr 2a
Załącznik nr 3
Załącznik nr 3a
Załącznik nr 4

Pisemne oferty należy składać do 18 marca 2021 roku do godz. 15.30 w siedzibie Zamawiającego: Schronisko dla Zwierząt, ul.Marmurowa 4, 91-610 Łódź  lub przesyłać mailowo na adres: schronisko.biuro@o2.pl

Do wyboru oferty nie będą miały zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z art. 2 pkt 1.1 ustawy z dn. 11 września 2019 roku).

***

Ogłoszenie wyniku postępowania na pełnienie funkcji inspektora ochrony radiologicznej  w Schronisku dla Zwierząt w Łodzi

Ogłoszenie wyniku postępowania na pełnienie funkcji inspektora ochrony radiologicznej w Schronisku dla Zwierząt w Łodzi
Schronisko dla Zwierząt w Łodzi informuje, że do dnia 26 lutego 2021 roku wpłynęła oferta firmy:
CBRNE SECURITY, ul.Powstańców Śląskich 104/103, 01-466 Warszawa.
1.Pełnienie funkcji inspektora ochrony radiologicznej: 350,00 PLN netto/miesięcznie
2.Jednorazowa aktualizacja dokumentacji: 1.800,00 PLN netto

Oferta spełniała wszystkie wymagania i została wybrana do realizacji.

***

Ogłoszenie wyniku postępowania na wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej pracownicze plany kapitałowe w Schronisku dla Zwierząt w Łodzi

Ogłoszenie wyniku postępowania na wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej pracownicze plany kapitałowe w Schronisku dla Zwierząt w Łodzi

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi informuje, że do dnia 11 lutego 2021 roku wpłynęło
5 ofert (załącznik nr 1)

Wszystkie oferty spełniały warunki udziału w postępowaniu.


Za najkorzystniejszą uznano i wybrano do realizacji ofertę nr 3 złożoną przez:

Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
Warszawa 02-593, ul. Stanisława Żaryna 2B

***

 

Ogłoszenie wyniku postępowania na sukcesywne dostawy pelletu dla kotów dla Schroniska dla Zwierząt w Łodzi w 2021 roku

Ogłoszenie wyniku postępowania na sukcesywne dostawy pelletu dla kotów dla Schroniska dla Zwierząt w Łodzi w 2021 roku.

SdZ-Ł-I.271.6.2021

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi informuje, że do dnia 4 lutego 2021 roku nie wpłynęły oferty dotyczące realizacji zamówienia na sukcesywne dostawy pelletu dla kotów w 2021 roku. Do realizacji wybrana została najkorzystniejsza oferta spośród nadesłanych w ramach szacowania wartości zamówienia:
 • Poltarex Polskie Drewno Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (wartość oferty w kwocie: 12.690,00 pln netto)

Oferta firmy Poltarex Polskie Drewno Sp. z o.o. spełnia wszystkie wymogi i warunki realizacji.

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi zaprasza do składania ofert na sukcesywne dostawy pelletu dla kotów w 2021 roku

SdZ-Ł-I.271.6.2021                   

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi, jako Zamawiający, zaprasza do składania ofert na sukcesywne dostawy pelletu dla kotów.

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1000 opakowań pelletu dla kotów w Schronisku dla Zwierząt w Łodzi.

OPIS ZAMÓWIENIA:

 1. Drewniany (5-6 mm)
 2. Bez dodatków chemicznych
 3. Absorbujący wilgoć
 4. Pochłaniający nieprzyjemne zapachy
 5. Opakowanie: worek 15 kg

II. Istotne warunki wykonania i rozliczenia zamówienia

 • Warunkiem realizacji zamówienia będzie złożenie oferty cenowej obejmującej ww. przedmiot zamówienia oraz podpisanie umowy z Miastem Łódź - Schroniskiem dla Zwierząt w Łodzi.
 • Do wyboru oferty nie będą miały zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z art. 2 pkt 1.1 ustawy z dn. 11 września 2019 roku)
 • Realizacja zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2021 roku 
 • Płatność za zamówienie uregulowana będzie przelewem na konto wskazane przez wykonawcę zamówienia w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury

III. Zawartość oferty

Oferta powinna zawierać:

 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 • Cenę netto, brutto zamówienia oraz stawkę VAT
 • Warunki dostawy 

Oferty można składać do dnia 4 lutego 2021 roku.

Formy składania ofert:

 1. W wersji papierowej w siedzibie Schroniska dla Zwierząt w Łodzi, przy ul. Marmurowej 4,
  od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
 2. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: schronisko.biuro@o2.pl
 3. Za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Schronisko dla Zwierząt w Łodzi,
  ul. Marmurowa 4, 91-610 Łódź z dopiskiem: „Oferta cenowa: Pellet dla kotów”.

***

Ogłoszenie wyniku konkursu ofert na sukcesywne dostawy szczepionek medycyny weterynaryjnej dla Schroniska dla Zwierząt w Łodzi w 2021 roku

Ogłoszenie wyniku konkursu ofert na sukcesywne dostawy szczepionek medycyny weterynaryjnej dla Schroniska dla Zwierząt  w Łodzi w 2021 roku.

SdZ-Ł-I.271.5.2021

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi informuje, że ofertę na sukcesywne dostawy szczepionek medycyny weterynaryjnej złożyła firma:
 • Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutyczno-Weterynaryjnego "Centrowet" Sp. z o.o., ul. Zwycięstwa 26 D, 15-703 Białystok (wartość oferty w kwocie: 28.258,00 pln netto)

Do realizacji (udzielenia zamówienia) wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Farmaceutyczno-Weterynaryjnego "Centrowet"  Sp. z o.o. Oferta spełnia wszystkie wymogi i warunki realizacji.

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi zaprasza do składania ofert na wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi zaprasza do składania ofert na wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla Schroniska dla Zwierząt w Łodzi

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 19 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019r. poz 2019)

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla Schroniska dla Zwierząt w Łodzi, zgodnie z warunkami zawartymi w  niniejszym opisie oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2215 z źn. zm.).

Zamówienie będzie realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2021 roku.

 • Ofertę można złożyć w siedzibie zamawiającego: Łódź, ul. Marmurowa 4, w zamkniętej kopercie
  z dopiskiem „Oferta na wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla Schroniska dla Zwierząt w Łodzi”. Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy wraz z numerem telefonu lub przesłać mailowo na adres: schronisko.biuro@o2.pl
 • Oferty należy składać nie później niż do dnia 11 lutego 2021 roku.
 • Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Agnieszka Dyttus, mail: schronisko.ad@o2.pl

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w  załączniku nr 1

Formularz ofertowy znajduje się w załącznik nr 2

 

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora ochrony radiologicznej

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora ochrony radiologicznej w jednostce weterynaryjnej z uprawnieniami IOR-1R (zgodnie z Ustawą Prawo Atomowe, Dz.U.2019 poz. 1792) do bieżącej obsługi placówki.

Wymagania:
-uprawnienia IOR-1R zgodnie z Ustawą Prawo Atomowe, Dz.U.2019 poz. 1792

Termin składania ofert do: 26 lutego 2021 roku.

Oferty można przesyłać na adres mail: schronisko.biuro@o2.pl
lub składać osobiście w schronisku (Łódź, ul. Marmurowa 4) w godz. 8.00-16.00

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi zaprasza do składania ofert na sukcesywne dostawy szczepionek medycyny weterynaryjnej

Łódź, dnia 19 stycznia 2021 roku

SdZ-Ł-I.271.5.2021                   

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi, jako Zamawiający, zaprasza do złożenia oferty na sukcesywne dostawy szczepionek medycyny weterynaryjnej.

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy szczepionek medycyny weterynaryjnej w terminie przydatności do użycia co najmniej 6 miesięcy od dnia dostarczenia do Schroniska dla Zwierząt w Łodzi (szczegółowy wykaz szczepionek w załączniku nr 1).

Dostawy odbywać się będą etapami, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, w okresie: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2021 r. Zamówienia będą przekazywane sukcesywnie w zależności od potrzeb zgłoszonych przez Zamawiającego. Sposób składania zamówienia: pisemnie, drogą elektroniczną bądź faksem. Termin realizacji zamówienia nie może przekroczyć 2 dni roboczych, licząc od dnia złożenia zamówienia. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać przedmiot zamówienia do siedziby Schroniska dla Zwierząt w Łodzi przy ul. Marmurowej 4, własnym transportem, na własny koszt, bez obciążania z tego tytułu Zamawiającego dodatkowymi kosztami.

Zamawiający w trakcie realizacji umowy może dokonywać przesunięć ilościowych asortymentu według bieżących potrzeb i celowości ich zakupu pod warunkiem nieprzekroczenia kwot umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości zamówionych towarów. Wskazane ilości szczepionek są prognozowane - Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie zamówioną i dostarczoną ilość towarów.

 

II. Istotne warunki wykonania i rozliczenia zamówienia

 • Warunkiem realizacji zamówienia będzie złożenie oferty cenowej obejmującej ww. przedmiot zamówienia  oraz podpisanie umowy Miastem Łódź - Schroniskiem dla Zwierząt w Łodzi.
 • Do wyboru Wykonawcy i zlecenia wykonania zamówienia nie będą miały zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z art. 2 pkt 1.1 ustawy z dn. 11 września 2019 roku).
 • Realizacja zamówienia – od dnia podpisania umowy do 31.12.2021 r.
 • Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia uregulowana będzie przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.

III. Zawartość oferty

Oferta powinna zawierać:

 • Uzupełniony przedmiar, zawierający cenę netto, brutto zamówienia oraz stawkę VAT, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego pisma
 • Aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS

 

Ofertę należy złożyć: w wersji pisemnej w siedzibie Schroniska dla Zwierząt (Łódź, ul. Marmurowa 4) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: schronisko.biuro@o2.pl lub faxem na nr (0 42)  617-27-37 do dnia 29 stycznia 2021 r.       

Ogłoszenie wyniku konkursu ofert na materiały informacyjne i edukacyjne dla Schroniska dla Zwierząt w Łodzi.

Ogłoszenie wyniku konkursu ofert na materiały informacyjne i edukacyjne dla Schroniska dla Zwierząt w Łodzi

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi informuje, że oferty na materiały informacyjne i edukacyjne dla Schroniska dla Zwierząt w Łodzi złożyły firmy:

 • Promobay Poznań (wartość oferty w kwocie: 12 552,10 pln netto)
 • Goma Stalowa Wola (wartość oferty w kwocie: 13 467,00 pln netto)
 • Butterfly Szczecin (wartość oferty w kwocie: 12 200,00 pln netto)
 • Sun & More Szczecin (wartość oferty w kwocie: 47 800,00 pln netto)
 • Mikrodruk Kalisz (wartość oferty w kwocie: 14 460,00 pln netto)
 • Corland Łódź (wartość oferty w kwocie: 12 113,00 pln netto)
 • Intermedia Płock (wartość oferty w kwocie: 12 190,90 pln netto)

Do realizacji wybrano ofertę Corland Łódź.

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi zaprasza do składania ofert na materiały informacyjne i edukacyjne

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi, jako zamawiający, zaprasza do składnia ofert na materiały informacyjne i edukacyjne dla Schroniska dla Zwierząt w Łodzi.

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są materiały informacyjne i edukacyjne.

OPIS ZAMÓWIENIA:


 1. Smycze: 8.000 sztuk
  - poliester 10 mm
  - nadruk pełen kolor, jednostronny
  - karabińczyk metalowy

  2. Odblaski: 3.000 sztuk
  - pcv twarde
  - koło średnica 6 cm
  - nadruk 1 kolor, 1 strona
  - łańcuszek
  - kolor srebrny

  3. Torba bawełniana eko: 300 sztuk
  - tkanina 140 gram
  - długie uszy
  - kolor naturalny
  - rozmiar: 37x0,2x41 cm
  - nadruk pełny kolor, 1 strona

  4. Roll up: 2 sztuki
  - rozmiar: 80x200 cm
  - grafika jednostronna
  - pełny kolor
  - w komplecie z torbą

II. Istotne warunki wykonania i rozliczenia zamówienia

 • Warunkiem realizacji zamówienia będzie złożenie oferty cenowej obejmującej ww. przedmiot zamówienia
 • Do wyboru oferty nie będą miały zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp)
 • Realizacja zamówienia do 20 listopada 2020 roku
 • Płatność za zamówienie uregulowana będzie przelewem na konto wskazane przez wykonawcę zamówienia w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury

III. Zawartość oferty

Oferta powinna zawierać:

 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 • Cenę netto, brutto zamówienia oraz stawkę VAT
 • Termin wykonania zamówienia
 • Warunki dostawy

Oferty można składać do dnia 29 października 2020 roku.

Formy składania ofert:

 1. W wersji papierowej w siedzibie Schroniska dla Zwierząt w Łodzi, przy ul. Marmurowej 4,
  od poniedziałku do piątku w godz.8.00-16.00
 2. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: schronisko.biuro@o2.pl
 3. Za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Schronisko dla Zwierząt w Łodzi,
  ul. Marmurowa 4, 91-610 Łódź z dopiskiem: „Oferta cenowa: Materiały informacyjne
  i edukacyjne”.

Ogłoszenie wyniku konkursu ofert na segment 5-klatkowy dla zwierząt w Schronisku dla Zwierząt w Łodzi

Ogłoszenie wyniku konkursu ofert na segment 5-klatkowy dla zwierząt
w Schronisku dla Zwierząt w Łodzi

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi informuje, że ofertę na wykonanie segmentu 5-klatkowego dla zwierząt   
w Schronisku dla Zwierząt w Łodzi złożyła firma Eureka Vet, Lublin.

Wartość oferty: 26.723,00 pln + 23% vat (wraz z kosztami transportu i montażu).

Oferta zgodna z zapotrzebowaniem została wybrana do realizacji.

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi zaprasza do składania ofert na segment 5-klatkowy dla zwierząt

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi zaprasza do składania ofert na segment 5-klatkowy dla zwierząt

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi, jako zamawiający, zaprasza do składnia ofert na segment 5-klatkowy do tlenoterapii i hospitalizacji zwierząt (z wyposażeniem) do gabinetu weterynaryjnego w Schronisku dla Zwierząt w Łodzi.

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest segment 5-klatkowy do tlenoterapii i hospitalizacji zwierząt (z wyposażeniem)
do gabinetu weterynaryjnego w Schronisku dla Zwierząt w Łodzi.

OPIS ZAMÓWIENIA:

 1. Trzy poziomy klatek
 2. I i II poziom ogrzewany
 3. Opcja tlenoterapii
 4. Możliwość łączenia i rozdzielania segmentów
 5. Rama jezdna
 6. Gwarancja: minimum 24 miesiące
 7. Maksymalne wymiary zabudowy: 1200/75/2500

II. Istotne warunki wykonania i rozliczenia zamówienia

 • Warunkiem realizacji zamówienia będzie złożenie oferty cenowej obejmującej ww. przedmiot zamówienia
 • Do wyboru oferty nie będą miały zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp)
 • Realizacja zamówienia do 20 listopada 2020 roku
 • Płatność za zamówienie uregulowana będzie przelewem na konto wskazane przez wykonawcę zamówienia w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury

III. Zawartość oferty

Oferta powinna zawierać:

 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 • Cenę netto, brutto zamówienia oraz stawkę VAT
 • Termin wykonania zamówienia
 • Warunki dostawy i montażu
 • Warunki gwarancji

Oferty można składać do dnia 6 października 2020 roku.

Formy składania ofert:

 1. W wersji papierowej w siedzibie Schroniska dla Zwierząt w Łodzi, przy ul. Marmurowej 4,
  od poniedziałku do piątku w godz.8.00-16.00
 2. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: schronisko.biuro@o2.pl
 3. Za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Schronisko dla Zwierząt w Łodzi,
  ul. Marmurowa 4, 91-610 Łódź z dopiskiem: „Oferta cenowa: Segment 5-klatkowy dla zwierząt”.

Ogłoszenie wyniku konkursu ofert na wykonanie bud dla psów w Schronisku dla Zwierząt w Łodzi

Ogłoszenie wyniku konkursu ofert na wykonanie bud dla psów w Schronisku dla Zwierząt w Łodzi

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi informuje, że oferty na wykonanie bud dla psów w Schronisku dla Zwierząt  
w Łodzi złożyły firmy:

 • ANPOL Łukasz Nosal, Mieszkowice (wartość oferty w kwocie: 78.950,00 pln netto)
 • Stolarnia MIETEL Jacek Fiutko, Mietel (wartość oferty w kwocie: 46.707,10 pln netto)
 • Usługi Stolarsko-Budowlane, Banacki Kazimierz, Lubawa (wartość oferty w kwocie: 40.125,00 pln netto)

Do realizacji wybrano ofertę Usługi Stolarsko-Budowlane, Banacki Kazimierz, Lubawa.

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi zaprasza do składania ofert na wykonanie bud dla psów

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi, jako zamawiający, zaprasza do składnia ofert na wykonanie bud dla psów.

I. Przedmiot zamówienia

           Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bud dla psów przebywających w Schronisku dla Zwierząt
           w Łodzi (opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1

II. Istotne warunki wykonania i rozliczenia zamówienia

 • Warunkiem realizacji zamówienia będzie złożenie oferty cenowej obejmującej ww. przedmiot zamówienia oraz podpisanie umowy z Miastem Łódź - Schroniskiem dla Zwierząt w Łodzi.
 • Do wyboru wykonawcy i zlecenia wykonania zamówienia nie będą miały zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp).
 • Realizacja zamówienia – od dnia podpisania umowy do 15 listopada 2020 roku.
 • Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia uregulowana będzie przelewem na konto wskazane przez wykonawcę, w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.

III. Zawartość oferty

Oferta powinna zawierać:

 • Cenę netto, brutto zamówienia oraz stawkę VAT
 • Termin wykonania zamówienia
 • Warunki dostawy
 • Warunki gwarancji
 • Aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS

 

IV. Oferty można składać do dnia 1 września 2020 roku.

Formy składania ofert:

1. W wersji papierowej w siedzibie Schroniska dla Zwierząt w Łodzi, przy ul. Marmurowej 4,
    od poniedziałku do piątku w godz.8.00-16.00

2.  Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: schronisko.biuro@o2.pl

3. Za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Schronisko dla Zwierząt w Łodzi,
    ul. Marmurowa 4, 91-610 Łódź z dopiskiem: „Oferta cenowa – budy dla zwierząt”.

Ogłoszenie wyniku konkursu ofert na sukcesywne dostawy szczepionek medycyny weterynaryjnej dla Schroniska dla Zwierząt w Łodzi

Ogłoszenie wyniku konkursu ofert na sukcesywne dostawy szczepionek medycyny weterynaryjnej dla Schroniska dla Zwierząt w Łodzi

 

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi informuje, że oferty na sukcesywne dostawy szczepionek medycyny weterynaryjnej złożyły firmy:

 • "Polwet-Centrowet" Sp. z o.o., ul.M.Konopnickiej 21, 98-100 Łask (wartość oferty w kwocie: 47.717,10 pln netto)
 • Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutyczno-Weterynaryjnego "Centrowet" Sp. z o.o., ul. Zwycięstwa 26 D, 
  15-703 Białystok (wartość oferty w kwocie: 47.670,10 pln netto)

 

Do realizacji wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Farmaceutyczno-Weterynaryjnego 
"Centrowet"  Sp. z o.o. 

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi zaprasza do składania ofert na sukcesywne dostawy szczepionek medycyny weterynaryjnej.

Łódź, dnia 14 lutego 2020 r.

 

SdZ-Ł-I.271.2.2020                   

 

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi, jako Zamawiający, zaprasza do złożenia oferty na sukcesywne dostawy szczepionek medycyny weterynaryjnej.

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy szczepionek medycyny weterynaryjnej,
o terminie przydatności do użycia co najmniej 6 miesięcy od dnia dostarczenia do Schroniska dla Zwierząt|
w Łodzi (szczegółowy wykaz szczepionek w załączniku nr 1).

Dostawy odbywać się będą etapami, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, w okresie: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2020 r. Zamówienia będą przekazywane sukcesywnie,
w zależności od potrzeb zgłoszonych przez Zamawiającego. Sposób składania zamówienia: pisemnie, drogą elektroniczną bądź faksem. Termin realizacji zamówienia nie może przekroczyć 2 dni roboczych, licząc od dnia złożenia zamówienia. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać przedmiot zamówienia do siedziby Schroniska dla Zwierząt w Łodzi przy ul. Marmurowej 4, własnym transportem, na własny koszt, bez obciążania z tego tytułu Zamawiającego dodatkowymi kosztami.

Zamawiający w trakcie realizacji umowy może dokonywać przesunięć ilościowych asortymentu według bieżących potrzeb i celowości ich zakupu pod warunkiem nieprzekroczenia kwot umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości zamówionych towarów. Wskazane ilości szczepionek są prognozowane - Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie zamówioną
i dostarczoną ilość towarów.

 

II. Istotne warunki wykonania i rozliczenia zamówienia

 • Warunkiem realizacji zamówienia będzie złożenie oferty cenowej obejmującej ww. przedmiot zamówienia  oraz podpisanie umowy Miastem Łódź - Schroniskiem dla Zwierząt w Łodzi.
 • Do wyboru Wykonawcy i zlecenia wykonania zamówienia nie będą miały zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp).
 • Realizacja zamówienia – od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r.
 • Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia uregulowana będzie przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.

III. Zawartość oferty

Oferta powinna zawierać:

 • Uzupełniony przedmiar, zawierający cenę netto, brutto zamówienia oraz stawkę VAT, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego pisma;
 • Aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS;

 

Ofertę należy złożyć: w wersji pisemnej w siedzibie Schroniska dla Zwierząt, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: schronisko.gabinet@tlen.pl lub faxem na
nr
(0 42)  617-27-37 do dnia  21 lutego 2020 r.       

                 

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi informuje, że termin składania ofert został przedłużony do 10 lutego 2020 roku.

Ofertę należy złożyć: w wersji pisemnej w siedzibie Schroniska dla Zwierząt, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: schronisko.gabinet@o2.pl lub faxem na nr (0 42)  617-27-37 

 

 

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi, jako Zamawiający, zaprasza do złożenia oferty na sukcesywne dostawy szczepionek medycyny weterynaryjnej.

I.Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy szczepionek medycyny weterynaryjnej, o terminie przydatności do użycia co najmniej 6 miesięcy od dnia dostarczenia do Schroniska dla Zwierząt w Łodzi (szczegółowy wykaz szczepionek w załączniku nr 1).
Dostawy odbywać się będą etapami, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, w okresie: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2020 r. Zamówienia będą przekazywane sukcesywnie,
w zależności od potrzeb zgłoszonych przez Zamawiającego. Sposób składania zamówienia: pisemnie, drogą elektroniczną bądź faksem. Termin realizacji zamówienia nie może przekroczyć 2 dni roboczych, licząc od dnia złożenia zamówienia. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać przedmiot zamówienia do siedziby Schroniska dla Zwierząt w Łodzi przy ul. Marmurowej 4, własnym transportem, na własny koszt, bez obciążania z tego tytułu Zamawiającego dodatkowymi kosztami.

Zamawiający w trakcie realizacji umowy może dokonywać przesunięć ilościowych asortymentu według bieżących potrzeb i celowości ich zakupu pod warunkiem nieprzekroczenia kwot umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości zamówionych towarów. Wskazane ilości szczepionek są prognozowane - Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie zamówioną i dostarczoną ilość towarów.

 

II. Istotne warunki wykonania i rozliczenia zamówienia

 • Warunkiem realizacji zamówienia będzie złożenie oferty cenowej obejmującej
  ww. przedmiot zamówienia oraz podpisanie umowy Miastem Łódź - Schroniskiem
  dla Zwierząt w Łodzi.
 • Do wyboru Wykonawcy i zlecenia wykonania zamówienia nie będą miały zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp).
 • Realizacja zamówienia – od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r.
 • Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia uregulowana będzie przelewem
  na konto wskazane przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.

III. Zawartość oferty

Oferta powinna zawierać:

 • Uzupełniony przedmiar, zawierający cenę netto, brutto zamówienia oraz stawkę VAT, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego pisma;
 • Aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS;

 

Ofertę należy złożyć: w wersji pisemnej w siedzibie Schroniska dla Zwierząt, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: schronisko.gabinet@o2.pl lub faxem na nr (0 42)  617-27-37 do dnia  31 stycznia 2020 r.       

                 

Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Miasto Łódź – Schronisko dla Zwierząt w Łodzi i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie praw ze strony wykonawcy do zawarcia umowy.


Metryka strony i historia zmian