Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi zaprasza do składania ofert na sukcesywne dostawy szczepionek medycyny weterynaryjnej.

Łódź, dnia 14 lutego 2020 r.

 

SdZ-Ł-I.271.2.2020                   

 

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi, jako Zamawiający, zaprasza do złożenia oferty na sukcesywne dostawy szczepionek medycyny weterynaryjnej.

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy szczepionek medycyny weterynaryjnej,
o terminie przydatności do użycia co najmniej 6 miesięcy od dnia dostarczenia do Schroniska dla Zwierząt|
w Łodzi (szczegółowy wykaz szczepionek w załączniku nr 1).

Dostawy odbywać się będą etapami, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, w okresie: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2020 r. Zamówienia będą przekazywane sukcesywnie,
w zależności od potrzeb zgłoszonych przez Zamawiającego. Sposób składania zamówienia: pisemnie, drogą elektroniczną bądź faksem. Termin realizacji zamówienia nie może przekroczyć 2 dni roboczych, licząc od dnia złożenia zamówienia. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać przedmiot zamówienia do siedziby Schroniska dla Zwierząt w Łodzi przy ul. Marmurowej 4, własnym transportem, na własny koszt, bez obciążania z tego tytułu Zamawiającego dodatkowymi kosztami.

Zamawiający w trakcie realizacji umowy może dokonywać przesunięć ilościowych asortymentu według bieżących potrzeb i celowości ich zakupu pod warunkiem nieprzekroczenia kwot umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości zamówionych towarów. Wskazane ilości szczepionek są prognozowane - Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie zamówioną
i dostarczoną ilość towarów.

 

II. Istotne warunki wykonania i rozliczenia zamówienia

 • Warunkiem realizacji zamówienia będzie złożenie oferty cenowej obejmującej ww. przedmiot zamówienia  oraz podpisanie umowy Miastem Łódź - Schroniskiem dla Zwierząt w Łodzi.
 • Do wyboru Wykonawcy i zlecenia wykonania zamówienia nie będą miały zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp).
 • Realizacja zamówienia – od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r.
 • Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia uregulowana będzie przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.

III. Zawartość oferty

Oferta powinna zawierać:

 • Uzupełniony przedmiar, zawierający cenę netto, brutto zamówienia oraz stawkę VAT, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego pisma;
 • Aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS;

 

Ofertę należy złożyć: w wersji pisemnej w siedzibie Schroniska dla Zwierząt, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: schronisko.gabinet@tlen.pl lub faxem na
nr
(0 42)  617-27-37 do dnia  21 lutego 2020 r.       

                 

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi informuje, że termin składania ofert został przedłużony do 10 lutego 2020 roku.

Ofertę należy złożyć: w wersji pisemnej w siedzibie Schroniska dla Zwierząt, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: schronisko.gabinet@o2.pl lub faxem na nr (0 42)  617-27-37 

 

 

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi, jako Zamawiający, zaprasza do złożenia oferty na sukcesywne dostawy szczepionek medycyny weterynaryjnej.

I.Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy szczepionek medycyny weterynaryjnej, o terminie przydatności do użycia co najmniej 6 miesięcy od dnia dostarczenia do Schroniska dla Zwierząt w Łodzi (szczegółowy wykaz szczepionek w załączniku nr 1).
Dostawy odbywać się będą etapami, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, w okresie: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2020 r. Zamówienia będą przekazywane sukcesywnie,
w zależności od potrzeb zgłoszonych przez Zamawiającego. Sposób składania zamówienia: pisemnie, drogą elektroniczną bądź faksem. Termin realizacji zamówienia nie może przekroczyć 2 dni roboczych, licząc od dnia złożenia zamówienia. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać przedmiot zamówienia do siedziby Schroniska dla Zwierząt w Łodzi przy ul. Marmurowej 4, własnym transportem, na własny koszt, bez obciążania z tego tytułu Zamawiającego dodatkowymi kosztami.

Zamawiający w trakcie realizacji umowy może dokonywać przesunięć ilościowych asortymentu według bieżących potrzeb i celowości ich zakupu pod warunkiem nieprzekroczenia kwot umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości zamówionych towarów. Wskazane ilości szczepionek są prognozowane - Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie zamówioną i dostarczoną ilość towarów.

 

II. Istotne warunki wykonania i rozliczenia zamówienia

 • Warunkiem realizacji zamówienia będzie złożenie oferty cenowej obejmującej
  ww. przedmiot zamówienia oraz podpisanie umowy Miastem Łódź - Schroniskiem
  dla Zwierząt w Łodzi.
 • Do wyboru Wykonawcy i zlecenia wykonania zamówienia nie będą miały zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp).
 • Realizacja zamówienia – od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r.
 • Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia uregulowana będzie przelewem
  na konto wskazane przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.

III. Zawartość oferty

Oferta powinna zawierać:

 • Uzupełniony przedmiar, zawierający cenę netto, brutto zamówienia oraz stawkę VAT, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego pisma;
 • Aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS;

 

Ofertę należy złożyć: w wersji pisemnej w siedzibie Schroniska dla Zwierząt, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: schronisko.gabinet@o2.pl lub faxem na nr (0 42)  617-27-37 do dnia  31 stycznia 2020 r.       

                 

Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Miasto Łódź – Schronisko dla Zwierząt w Łodzi i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie praw ze strony wykonawcy do zawarcia umowy.


Informację wprowadził(a): Teresa Milczarek (Schronisko dla Zwierząt) (22.08.2019 14:18)

Informację zmodyfikował(a): Teresa Milczarek (Schronisko dla Zwierząt) (14.02.2020 14:17)

Ilość odwiedzin: 224

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
14.02.2020 14:17 Teresa Milczarek (Schronisko dla Zwierząt) Modyfikacja treści
14.02.2020 14:14 Teresa Milczarek (Schronisko dla Zwierząt) Modyfikacja treści
14.02.2020 14:14 Teresa Milczarek (Schronisko dla Zwierząt) Modyfikacja treści
14.02.2020 14:10 Teresa Milczarek (Schronisko dla Zwierząt) Modyfikacja treści
14.02.2020 14:07 Teresa Milczarek (Schronisko dla Zwierząt) Modyfikacja treści
14.02.2020 14:06 Teresa Milczarek (Schronisko dla Zwierząt) Modyfikacja treści
14.02.2020 13:59 Teresa Milczarek (Schronisko dla Zwierząt) Modyfikacja treści
14.02.2020 13:46 Teresa Milczarek (Schronisko dla Zwierząt) Modyfikacja treści
04.02.2020 13:48 Teresa Milczarek (Schronisko dla Zwierząt) Modyfikacja treści
04.02.2020 13:48 Teresa Milczarek (Schronisko dla Zwierząt) Modyfikacja treści
04.02.2020 13:47 Teresa Milczarek (Schronisko dla Zwierząt) Modyfikacja treści
22.01.2020 15:12 Teresa Milczarek (Schronisko dla Zwierząt) Modyfikacja treści
22.01.2020 15:11 Teresa Milczarek (Schronisko dla Zwierząt) Modyfikacja treści
22.01.2020 15:01 Teresa Milczarek (Schronisko dla Zwierząt) Modyfikacja treści
22.01.2020 14:35 Teresa Milczarek (Schronisko dla Zwierząt) Modyfikacja treści
22.08.2019 14:18 Teresa Milczarek (Schronisko dla Zwierząt) Utworzenie strony