STATUS PRAWNY

Schronisko dla Zwierząt jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi działającą jako jednostka budżetowa, której status prawny określają następujące akty:

Uchwała Nr XXVIII/624/99 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Schronisko dla Zwierząt i utworzenia jednostki budżetowej o tej samej nazwie w celu zmiany formy finansowania zadań gminnych

http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=83&id=7469

Uchwała Nr XL/1242/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2021 roku w sprawie nadania statutu Schronisku dla Zwierząt w Łodzi

 

____________________________________________________________________

ORGANIZACJA

Schroniskiem kieruje dyrektor, zatrudniany i zwalniany przez Prezydenta Miasta Łodzi. Dyrektor zarządza jednoosobowo Schroniskiem i reprezentuje je na zewnątrz, działając na podstawie udzielonych mu upoważnień i pełnomocnictw. Dyrektor wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do wszystkich pracowników Schroniska. Dyrektor może wydawać akty kierownictwa wewnętrznego dotyczące działalności Schroniska. Strukturę organizacyjną Schroniska oraz szczegółowy zakres działań jego poszczególnych komórek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny, zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Łodzi.

Zarządzenie Nr 7051/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 22 kwietnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Schroniska dla Zwierząt w Łodzi.

Zarządzenie 2/2021 Dyrektora Schroniska dla Zwierząt w Łodzi z dnia 4 maja 2021 roku dotyczące przyjmowania zwierząt do Schroniska dla Zwierząt w Łodzi.

Zarządzenie nr 3/2021 Dyrektora Schroniska dla Zwierząt w Łodzi z dnia 4 maja 2021 roku dotyczące  wydawania zwierząt ze Schroniska dla Zwierząt w Łodzi.

Zarządzenie nr 7/2021 Dyrektora Schroniska dla Zwierząt w Łodzi z dnia 17 maja 2021 roku dotyczące określania liczby wolontariuszy w Schronisku dla Zwierząt w Łodzi.

Zarządzenie nr 12/2021 Dyrektora Schroniska dla Zwierząt w Łodzi z dnia 2 sierpnia 2021 roku dotyczące wolontariatu w Schronisku dla Zwierząt w Łodzi

Zarządzenie nr 1/2022 Dyrektora Schroniska dla Zwierząt w Łodzi z dnia 14 stycznia 2022 roku dotyczące sposobu naliczania kosztów ponoszonych przez Schronisko dla Zwierząt w Łodzi w związku z opieką nad zwierzętami

Zarządzenie nr 3/2022 Dyrektora Schroniska dla Zwierząt z dnia 25 stycznia 2022 roku zmieniające zarządzenie dotyczące wydawania zwierząt ze Schroniska dla Zwierząt w Łodzi

Zarządzenie nr 4/2022 Dyrektora Schroniska dla Zwierząt z dnia 25 stycznia 2022 roku zmieniające zarządzenie dotyczące przyjmowania zwierząt do Schroniska dla Zwierząt w Łodzi

 

___________________________________________________________________

KONTROLE

Nadzór nad działalnością Schroniska dla Zwierząt, jako jednostki organizacyjnej Miasta Łodzi, sprawuje Prezydent Miasta Łodzi, z upoważnienia którego działa Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi (ul.Piotrkowska 113, 90-430 Łódź).

Kontrolę nad działalnością Schroniska dla Zwierząt, jako schroniska w rozumieniu ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, sprawuje Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łodzi (ul. Łąkowa 11, 90-562 Łódź).

Kontrolę nad działalnością gabinetu weterynaryjnego Schroniska dla Zwierząt, jako zakładem leczniczym dla zwierząt w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt, sprawuje Łódzka Izba Lekarsko – Weterynaryjna (ul. Wólczańska 35 lok. 2, 90-607 Łódź).

 


Metryka strony i historia zmian