Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Ważne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
w Schronisku dla Zwierząt

 

Uprzejmie informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Schroniska dla Zwierząt Dyrektora (adres: ul Marmurowa 4, 91-610 Łódź). Inspektorem ochrony danych w Schronisku dla Zwierząt jest Pan Tomasz Kuciński e-mail: tkucinski@iodanych.pl, do których można kierować wszelkie uwagi oraz wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych.

W przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (z siedzibą: ul Stawki 2, 00-193 Warszawa) oraz Prezydenta Miasta Łodzi (z siedzibą: ul.  Piotrkowska 104, 90-626 Łódź).

W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane na zasadach określonych w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub do zakończenia czasu trwania zawartej umowy. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom wyłącznie w następujących przypadkach: na podstawie przepisów prawa, w sytuacji kiedy udostępnienie jest obowiązkiem wprost określonym w przepisach; na podstawie wniosku od uprawnionego podmiotu; na podstawie umowy z innym podmiotem, w ramach której istnieje konieczność udostępnienia danych osobowych (np. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne). Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Informujemy, że obiekt Schroniska dla Zwierząt w Łodzi objęty jest dozorem monitoringu wizyjnego w celu zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia w obszarze objętym monitoringiem. Dane z zapisów nie będą przechowywane dłużej niż przez okres 3 miesięcy i mogą być udostępniane wyłącznie na żądanie instytucji do tego upoważnionych, np. Policji, Prokuratury, Sądów.

W wymienionych poniżej przypadkach podanie Państwa danych jest obowiązkowe: w celu przekazywania oraz odbierania zwierząt (na podstawie ustawy o rzeczach znalezionych); w celu wykonania kary (na podstawie ustawy Kodeks Karny Wykonawczy); w celu podjęcia zatrudnienia (na podstawie ustawy Kodeks Prac oraz ustawy o pracownikach samorządowych); w przypadkach interwencji (na podstawie ustawy o ochronie zwierząt).

W wymienionych poniżej przypadkach podanie Państwa danych jest dobrowolne (konsekwencją odmowy podania danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez dalszego biegu): w celu udostępnienia informacji publicznej (na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej); w celu przeprowadzenia procesu powierzenia opieki nad zwierzęciem bezdomnym, tzw. adopcji, wykonania czynności opieki weterynaryjnej oraz trwałego oznaczenia zwierząt (na podstawie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt); w celu świadczenia wolontariatu (na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie); w celu prowadzeni rozliczeń (na podstawie ustawy Prawo bankowe, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o rachunkowości).

Schronisko dla Zwierząt, umożliwia załatwianie spraw z wykorzystaniem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP (Identyfikator: Schronisko). Do komunikacji elektronicznej dostępna jest także skrzynka internetowa pod adresem schronisko.biuro@den.pl (obsługiwanej przez komunikator internetowy www.tlen.pl). Zachęcamy Państwa, aby przed skorzystaniem z ww. komunikatorów, zapoznali się Państwo z dokumentem dot. ochrony prywatności lub skontaktowali się z ich administratorami celem uzyskania informacji na ten temat. Serwis społecznościowy Facebook nie służy do komunikacji ze Schroniskiem dla Zwierząt.

 

 

Klauzula przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (…) tzw. RODO

informujemy, że :

 1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Schronisko dla Zwierząt w Łodzi
 2. Z Administratorem można się skontaktować:
 3. Listownie- kierując korespondencję na adres: Marmurowa 4, 91-610 Łodzi;
 4. Telefonicznie: 426567842
 5. Administrator powołał inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: tkucinski@iodanych.pl lub listownie pisząc na adres wskazany w pkt 2 litera a niniejszej klauzuli.
 6. Poprzez pocztę e-mail: biuro@o2.pl
 7. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia korzystania ze strony w domenie http://www.schronisko-lodz.pl/bip/ oraz http://www.schronisko-lodz.pl/ które mogą zawierać adresy skrzynek mailowych. Użytkownik korzystający z odnośnika będącego adresem e-mail zgadza się na przetwarzanie jego danych (adres e-mail oraz dobrowolnie podanych danych   w wiadomości) w celu przesłania odpowiedzi na przesłane pytania.
 8. Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane i przekazywane organom administracji publicznej, służbom, sądom i prokuraturze na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 9. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;
 10. Pani / Pana dane będą przetwarzane czasowo, tj. na potrzeby korespondencji.
 11. Ma Pan/Pani prawo do dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia, Prawo to można zrealizować zwracając się bezpośrednio do Administratora danych zgodnie z pkt 2 niniejszej informacji;
 12. Ma Pan/Pani prawo w razie niezgodnego z prawem przetwarzania moich danych do wniesienia skargi do organu nadzorczego Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 531 03 00;
 13. Dane pochodzą od osób których dane dotyczą i zostały udostępnione celem nawiązania kontaktu.
 14. Podanie danych osobowych było dobrowolne ale warunkowało możliwość podjęcia działań przez administratora danych.
 15. Pana/Pani dane nie będą podlegały profilowaniu;

 

 

 

 

 

 

Informacje są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem

www.schronisko-lodz.pl/bip/ (w zakładce Inne informacje).


Informację wprowadził(a): Teresa Milczarek (Schronisko dla Zwierząt) (13.06.2019 14:25)

Informację zmodyfikował(a): Teresa Milczarek (Schronisko dla Zwierząt) (11.10.2019 10:30)

Ilość odwiedzin: 85