Poniższa strona zawiera informacje dotyczące następujących zagadnień:

- statusu prawnego;

- majątku;

- organizacji;

- przedmiotu działania i kompetencji;

- kontroli.

______________________________________________________________________

UWAGA - ważne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Schronisku dla Zwierząt

 

Administratorem podanych danych osobowych jest Miasto Łódź - Schronisko dla Zwierząt w Łodzi, reprezentowane przez Dyrektora (z siedzibą : ul. Marmurowa 4,91-610 Łódź). Organem nadzorującym, do którego można wnieść skargę, jest Prezydent Miasta Łodzi (z siedzibą: ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź). Zbieranie danych osobowych jest niezbędne do: zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa; realizacji umowy gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą; wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego; wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie: ustawy o rzeczach znalezionych, ustawy o ochronie zwierząt, ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy Kodeks Pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy Prawo bankowe, ustawy Kodeks Cywilny, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o dostępie do informacji publicznej. Dane osobowe są przechowywane przez okres wyznaczony zgodnie z zasadami określonymi w przepisach dotyczących archiwizacji w podmiotach publicznych. Dane osobowe udostępniane mogą być innym podmiotom wyłącznie w następujących przypadkach: na podstawie przepisów prawa, w sytuacji kiedy udostępnienie jest obowiązkiem wprost określonym w przepisach; na podstawie wniosku od podmiotu uprawnionego do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; na podstawie umowy z innym podmiotem, w ramach której istnieje konieczność udostępnienia danych osobowych. Każdej osobie przysługuje prawo do: dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Podanie danych jest: obowiązkowe i wynika z przepisów prawa w zakresie zwierząt właścicielskich; dobrowolne ale niezbędne do realizacji adopcji i rozliczeń. Schronisko dla Zwierząt nie prowadzi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Komunikacja elektroniczna

Na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, Schronisko dla Zwierząt, umożliwia załatwianie spraw z wykorzystaniem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP (Identyfikator: Schronisko). Do komunikacji elektronicznej pod adresem schronisko.biuro@o2.pl, obsługiwana przez komunikator internetowy www.o2.pl, dostępna jest także skrzynka internetowa.

Ww. dostawcy usług komunikacji internetowej stosują szyfrowanie przesyłanej korespondencji, który gwarantuje poufność przesyłanych informacji. Zachęcamy Państwa, by przed skorzystaniem z ww. komunikatorów, zapoznali się Państwo z dokumentem dot. ochrony prywatności lub skontaktowali się z ich administratorami celem uzyskania informacji na ten temat.

 

Monitoring wizyjny

Monitoring wizyjny Schroniska dla Zwierząt w Łodzi stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa fizycznego, obiektów i systemów, w tym służących do przetwarzania informacji będących w posiadaniu placówki oraz w których przechowywane są urządzenia do ich przetwarzania. Zapisy z monitoringu wizyjnego przechowywane są przez okres do 3 miesięcy.

 

Serwis internetowy Schroniska dla Zwierząt w Łodzi

Serwis internetowy Schroniska dla Zwierząt w Łodzi służy do udostępniania informacji publicznej na temat realizacji programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Łodzi.

Wszelkie prawa do zawartości Serwisu internetowego Schroniska dla Zwierząt w Łodzi http://www.schronisko.uml.lodz.pl/ , w tym Biuletynu Informacji Publicznej placówki
http://www.schronisko.uml.lodz.pl/bip/, są zastrzeżone

Użytkownik ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub fragmentów Serwisu pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw o rejestracji znaków należących do Schroniska dla Zwierząt w Łodzi. Żadna część Serwisu nie może być w całości lub części kopiowana w celach komercyjnych, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej zgody Schroniska dla Zwierząt w Łodzi.


Odnośniki do innych stron. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron WWW, które są własnością oraz są prowadzone przez niezależne podmioty. Schroniska dla Zwierząt w Łodzi nie odpowiada za zawartość lub dostępność informacji, do których odnośniki prowadzą przez Serwis. Wprowadzenie takiego odnośnika w Serwisie Schroniska dla Zwierząt w Łodzi nie wiąże się z braniem odpowiedzialności za treść docelowej strony WWW. Schronisko dla Zwierząt w Łodzi nie ma wpływu na prowadzoną przez ich administratorów politykę prywatności i nie ponosi za nią odpowiedzialności. Doradzamy Państwu, by przed skorzystaniem z zasobów przez nie oferowanych, zapoznali się Państwo z dokumentem dot. polityki prywatności, jeżeli takowy został stworzony, a w jego braku skontaktowali się z redakcją danej strony celem uzyskania informacji na ten temat.

 

Nasza strona zawiera odnośnik do serwisu społecznościowego Facebook, który na naszej stronie jest oznaczony logo Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Służy on do bezpośredniego połączenia z profilem na serwerze Facebooka. Facebook może wówczas uzyskać informacje, że odwiedzaliście naszą stronę ze swojego adresu IP. Jeżeli odwiedzacie naszą stronę będąc zalogowanymi na swój profil na Facebooku, Facebook zarejestruje informację o wizycie. Nawet jeżeli nie jesteście zalogowani, Facebook jest w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP. Facebook nie przekazuje nam informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez Facebook nie są nam znane. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących ochrony prywatności doradzamy kontakt z redakcją portalu Facebook celem uzyskania informacji na ten temat.

 

Działanie Serwisu. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników Serwisu. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony. Do działania Serwisu Schronisko dla Zwierząt w Łodzi nie gromadzi danych uzyskanych drogą rejestracji Użytkownika, pozwalających na jego identyfikację. Zastrzegamy, że Serwis nie zbiera, nie monitoruje ani nie weryfikuje informacji na temat wieku osób odwiedzających go ani innych, których zebranie pozwoliłoby na ustalenie, czy Użytkownik ma np. zdolność do czynności prawnych.

 

Dane zbierane automatycznie. Podczas wizyty na stronach Serwisu, automatycznie zbierane są anonimowe dane dotyczące połączenia, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Wykorzystujemy adresy IP w diagnozowaniu problemów związanych z pracą naszego Serwisu, analizą naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu Serwisem. Serwis ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o jego użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie. W szczególności zbierając dane, których podanie jest rzeczywiście niezbędne do działania serwisu. Podanie innych danych osobowych (tj. danych, które nie są niezbędne do działania serwisu) nie jest obligatoryjne, leży w sferze uznania osoby, której dane te dotyczą.

 

Udostępnianie danych. Zebrane dane przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Serwisem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Serwis. W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić dane wyłącznie uprawnionym organom.

 

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w Serwisie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.
Na podstawie uzyskanych informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystycznej i nie są ujawniane osobom trzecim. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników Serwisu Schroniska dla Zwierząt w Łodzi.

 

Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Rzetelnie informujemy jednak, że co do zasady wyłączenie „cookies” nie powoduje niemożności korzystania z Serwisu, może jednak wywołać pewne utrudnienia w tym zakresie, a w niektórych przypadkach nawet uniemożliwić korzystanie z określonych usług świadczonych w ramach Serwisu.

 

Kontakt. Użytkownicy, którzy mają pytania dotyczące niniejszych zasad, w tym do ochrony prywatności, praktyk stosowanych w Serwisie, czy też sposobów utrzymywania z nim kontaktów, proszone są o wysłanie uwag pod wyżej wymieniony adres Schroniska dla Zwierząt.

 

Naruszenie zasad ochrony danych osobowych. Osoby, które są przekonane, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych mogą wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Zmiany. Schronisko dla Zwierząt w Łodzi zastrzega sobie prawo uzupełniania informacji oraz dokonywania zmian poprzez ich opublikowanie na stronie Serwisu.


Metryka strony i historia zmian